Dzięki nam, potliwość zastawiła się tysiącom klientom.

Kup urządzenie do 07/21/2024 i otrzymaj 40% zniżkę oraz bezpłatną dostawę.

Warunki sprzedaży i przewozu

1. Postanowienia podstawowe

Niniejsze Warunki handlowe i wysyłkowe (zwane dalej „ Warunkami ”) regulują stosunki pomiędzy stronami umowy sprzedaży, gdzie z jednej strony firma HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (zwana dalej „Sprzedający”), a z drugiej strony kupujący (zwany dalej „ Kupującym ”).

Więcej informacji o Sprzedającym można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce Operator.

Kupujący oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę ze Sprzedawcą lub w inny sposób z nią współpracuje.

Przedsiębiorcą jest osoba, która na własny rachunek i na własną odpowiedzialność wykonuje samodzielnie działalność zarobkową w zakresie handlu lub podobnym, mając zamiar ją stale wykonywać dla osiągnięcia zysku. W rozumieniu ochrony konsumentów przez przedsiębiorcę rozumie się także każdą osobę zawierającą umowy związane z własną działalnością produkcyjną, gospodarczą lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, a także osobę działającą w imieniu lub na towar przedsiębiorcy.

Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, którego integralną częścią jest komunikacja przed zawarciem umowy, warunkami płatności i dostawy oraz procedurami reklamacyjnymi i że wyraźnie się z nimi zgadza, w treść ważna i skuteczna w chwili wysłania zamówienia.

Kupujący jest świadomy, że nabywając produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego, nie nabywa żadnych praw do używania zarejestrowanych znaków towarowych, patentów, nazw handlowych, logo firm lub produktów (itp.) Sprzedającego lub partnerów umownych Sprzedającego , chyba że w konkretnym przypadku w umowie specjalnej postanowiono inaczej.

2. Komunikacja przed zawarciem umowy

Sprzedawca o tym informuje

 1. wymaga zapłaty ceny zakupu przed przejęciem przez Kupującego świadczenia od Sprzedającego albo obowiązku wpłacenia zaliczki albo podobnej płatności, dotyczy to wymagań Kupującego w zakresie świadczenia określonych usług, jeżeli są one przez niego wymagane i świadczone przez sprzedawcę,
 2. koszty środków porozumiewania się na odległość nie odbiegają od stawki podstawowej (w przypadku połączeń internetowych i telefonicznych zgodnie z warunkami Twojego operatora, Sprzedawca nie pobiera żadnych innych opłat, nie dotyczy to transportu umownego, jeżeli ma to zastosowanie) ),
 3. Ceny towarów i usług podane są zawsze na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę, zawierają podatek VAT lub nie zawierają podatku VAT oraz zawierają wszystkie opłaty przewidziane przepisami prawa, przy czym koszt dostarczenia towaru lub usługi różni się w zależności od wybranego sposobu i przewoźnika oraz sposobu jego dostarczenia. Zapłata .
 4. w przypadku gdy Kupującym jest konsument, konsumentowi temu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (o ile poniżej nie określono inaczej) w terminie czternastu dni, który biegnie, jeżeli
 • umowy kupna, od dnia odbioru towaru,
 • umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, przy czym odstąpienie to należy przesłać za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na tych stronach;
 • konsument nie może odstąpić od umowy:
  • o dostawie towaru zmodyfikowanego według życzeń konsumenta lub dla jego osoby,
  • o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
  • o naprawie lub konserwacji przeprowadzanej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta i na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszego wykonania innych niż żądane napraw lub dostawy innych niż żądane części zamiennych,
  • o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
  • o transporcie lub korzystaniu z czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,
 • w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru, a jeżeli jest to umowa zawarta za pomocą środka porozumiewania się na odległość, koszty zwrotu towaru, jeżeli zwrotu towaru nie można dokonać zwykłą drogą pocztową, ze względu na swój charakter;
 • umowy lub odpowiedni dokument podatkowy zostanie zapisany w archiwum Sprzedawcy
 • w przypadku, gdy Konsument ma skargę, może zgłosić ją do organu nadzorczego Sprzedawcy lub możesz złożyć skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego.
 •  

  3. Umowa

  Kupujący może zawrzeć umowę poprzez przyjęcie propozycji zawarcia umowy na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę poprzez umieszczenie żądanego świadczenia (towaru, usługi itp.) w koszyku. Pracownik Sprzedającego może pomóc kupującemu przy zawarciu umowy, zarówno w lokalu, jak i telefonicznie, czy też przy składaniu zamówienia drogą mailową. Zanim Kupujący w sposób wiążący potwierdzi zamówienie, Kupujący ma możliwość zmiany zarówno żądanej realizacji, sposobu wysyłki, jak i sposobu płatności , tj. sprawdzenia wszystkich danych, które podał w zamówieniu. Do zawarcia umowy kupna dochodzi poprzez wysłanie zamówienia przez Kupującego po wybraniu środka transportu i sposobu płatności oraz przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas przesyłania danych. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy poprzez wiadomość e-mail informacyjną na podany przez Kupującego adres e-mail.

  Aktualna treść Regulaminu zostanie załączona do niniejszego potwierdzenia otrzymania zamówienia. Powstała umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub na podstawie przyczyn prawnych. Informacje o wyjątkach od tej procedury można znaleźć w części Zamawianie.

  Zawarta umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę przez okres co najmniej pięciu lat od jej zawarcia, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa, w celu jej pomyślnej realizacji i nie jest dostępna dla nieuczestniczących osób trzecich. Informacje na temat poszczególnych etapów technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w niniejszym Regulaminie, gdzie proces ten jest jasno opisany.

  umowy kupna Sprzedający zobowiązuje się do wydania towaru będącej przedmiotem zakupu Kupującemu i umożliwienia mu nabycia tej towaru na własność, a Kupujący zobowiązuje się przejąć towar i zapłacić uzgodnioną cenę zakupu Kupującemu Sprzedawca .

  Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu, w związku z czym Kupujący staje się jego właścicielem dopiero po całkowitym uiszczeniu ceny zakupu.

  Sprzedający przekaże towar Kupującemu oraz dokumenty z nią związane i umożliwi Kupującemu nabycie własności towaru zgodnie z umową.

  Sprzedający spełnia obowiązek wydania towaru Kupującemu, jeżeli umożliwi mu zajęcie się towarem w miejscu spełnienia świadczenia i powiadomi go o tym w odpowiednim czasie.

  Jeżeli Sprzedający ma wysłać towar, to wyda towar Kupującemu przekazując ją przewoźnikowi do transportu Kupującemu i umożliwi Kupującemu wykonanie praw z umowy przewozu wobec przewoźnika, Sprzedający przekaże przekazać towar Kupującemu dopiero w momencie wydania mu towaru przez przewoźnika.

  Sprzedający przekaże Kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu.

  Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość towaru niż uzgodniona, umowa kupna zostaje zawarta również na tę nadwyżkę, chyba że Kupujący odrzuci ją bez zbędnej zwłoki.

  Jeżeli nie ustalono, jak towar powinna być zapakowana do transportu, Sprzedający zapakuje towar według ustalonych zwyczajów; jeżeli nie, to w sposób niezbędny dla zachowania towaru i jej zabezpieczenia na czas transportu. Podobnie Sprzedawca zorganizuje przedmiot do przechowywania.

  Uprawnienie Kupującego z tytułu wadliwego wykonania opiera się na wadzie, którą towar posiada w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa uszkodzenia, chociażby wyszła ona na jaw dopiero później. Uprawnienie Kupującego opiera się także na wadzie powstałej później, którą Sprzedawca spowodował naruszeniem jednego ze swoich obowiązków prawnych.

  Kupujący sprawdza towar możliwie jak najszybciej po przejściu na niego ryzyka uszkodzenia towaru i upewnia się co do jej właściwości i ilości.

  Ryzyko uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru. Taki sam skutek wywołuje nieodebranie towaru przez Kupującego, choćby Sprzedający pozwolił mu z niej korzystać.

  Szkody w mieniu powstałe po przejściu ryzyka szkody na mieniu na Kupującego nie wpływają na jego obowiązek zapłaty ceny zakupu, chyba że Sprzedający spowodował szkodę naruszając jeden ze swoich obowiązków prawnych.

  Jeżeli strona zwleka z przejęciem towaru, druga strona ma prawo sprzedać towar po uprzednim zawiadomieniu w odpowiedni sposób konta opóźniającego, po wyznaczeniu opóźniającemu dodatkowego, rozsądnego terminu na przejęcie. Dotyczy to również sytuacji, w której strona zwleka z zapłatą, której warunkiem jest dostarczenie towaru.

  Obowiązki Sprzedającego

  Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że towar w momencie odbioru nie posiada wad. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar była wadliwy już w chwili odbioru.

  Kupujący może skorzystać z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w terminie dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania, nie dotyczy to jednak:

  1. w przypadku sprzedaży towaru po cenie niższej ze względu na wadę, dla której uzgodniono tę niższą cenę,
  2. za zużycie towaru spowodowane zwykłym użytkowaniem towaru,
  3. w przypadku towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miała już w chwili odbioru, lub
  4. jeżeli wynika to z charakteru sprawy.

   

  Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar ma wadę, albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.

  Jeżeli towar ma wadę, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedający i jest to towar sprzedana za niższą cenę lub towar używana, Kupującemu zamiast prawa wymiany towaru przysługuje prawo do rozsądnej zniżki.

  Istotne naruszenie umowy

  Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo

  • usunięcia wady poprzez dostarczenie towaru nowej, pozbawionej wad albo poprzez dostarczenie brakującego towaru, jeżeli ze względu na charakter wady nie jest to nieproporcjonalne, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać jedynie wymiany towaru tej części, jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, a zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia takiej wady;
  • usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
  • za rozsądną zniżkę od ceny zakupu, lub
  • odstąpić od umowy.

   

  Kupujący poinformuje Sprzedawcę, które z tych praw wybrał w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Wyboru dokonanego przez Kupującego nie można zmienić bez zgody Sprzedającego, nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący żądał usunięcia wady, która później okazała się nie do naprawienia. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady/wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Kupującego, że wad nie usunie, Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać rozsądnej obniżki ceny zakupu lub może odstąpić od umowy z umowy. Jeżeli Kupujący nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy, a mianowicie. poniżej.

  Kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki nawet wówczas, gdy Sprzedający nie może dostarczyć mu nowego towaru w idealnym stanie, naprawić towar lub wymienić jej część, także w przypadku, gdy Sprzedający nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub jeżeli rozwiązanie problemu spowodowałoby znaczne trudności.

  Drobne naruszenie umowy

  W przypadku wadliwego wykonania za drobne naruszenie umowy uważa się takie, w przypadku którego Kupujący ma prawo usunąć wadę i/lub otrzymać rozsądną zniżkę od ceny zakupu takiego wykonania.

  Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa do rabatu od ceny zakupu lub odstąpi od umowy, Sprzedający może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę prawną. Inne wady Sprzedający może usunąć według własnego uznania, na przykład poprzez naprawę towaru lub dostarczenie nowego towaru.

  Jeżeli Sprzedający nie usunie wady towaru w terminie lub odmówi usunięcia wady towaru, Kupujący może żądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu i/lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy.

  Kupujący ma prawo dostarczyć towar nową lub wymienić część nawet w przypadku wady, którą można usunąć, jeżeli towar nie nadaje się do prawidłowego użytkowania ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

  Po dostarczeniu nowej towaru Kupujący zwraca pierwotnie dostarczony przedmiot Sprzedającemu na jego koszt.

  Jeżeli Kupujący nie zgłosił wady bez zbędnej zwłoki, choć mógł ją wykryć w trakcie terminowej kontroli i należytej staranności, sąd nie przyzna mu prawa z tytułu wadliwego wykonania. Jeżeli jest to wada ukryta, to samo dotyczy sytuacji, gdy wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł ją wykryć z należytą starannością, jednak nie później niż dwa lata od dnia wydania towaru.

  Udzielając gwarancji jakości, Sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawała się do zwykłego użytku i/lub że zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Wskazanie okresu gwarancji lub okresu użytkowania towaru na opakowaniu lub w reklamie również wywołuje takie skutki. Gwarancja może być również udzielona na pojedynczą część przedmiotu.

  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Jeżeli towar został wysłana zgodnie z umową, biegnie ona dopiero od chwili dostarczenia towaru we wskazane przez Klienta miejsce. Jeżeli zakupiony przedmiot ma być oddany do użytku przez inną osobę niż Sprzedający, okres gwarancji biegnie od dnia oddania towaru do użytku, jeżeli Kupujący zlecił oddanie towaru do użytku nie później niż w ciągu trzech tygodni od dnia odbioru towaru i prawidłowo i terminowo zapewnił niezbędną współpracę w celu wykonania usługi.

  Gwarancja nie przysługuje Kupującemu, jeżeli wada powstała na skutek zdarzenia zewnętrznego, za które Sprzedawca nie ma kontroli, po przejściu niebezpieczeństwa szkody na Kupującego.

  4. Odstąpienie od umowy

  Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie od dnia zawarcia umowy i jeżeli tak jest

  1. umowy kupna, od dnia odbioru towaru,
  2. umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru i/lub
  3. umowy, której przedmiotem są regularne powtarzające się dostawy towaru, od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru.

  Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy poprzez wypełnienie i przesłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej, po czym Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi jego przyjęcie w formie tekstowej.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od odstąpienia od umowy, przesłać lub przekazać Sprzedającemu otrzymany od Sprzedawcy towar na swój koszt.

  Konsument powinien zwrócić towar kompletny, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, w miarę możliwości czysty, łącznie z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakiej towar otrzymał.

  Jeżeli Konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy w wyznaczonym terminie, zalecamy dostarczenie towaru na adres Sprzedawcy wraz z załączonym listem motywacyjnym z podaniem możliwej przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży (nie warunkiem), z numerem zakupu dokumentu oraz wskazany numer rachunku bankowego, w celu przyspieszenia realizacji odstąpienia od umowy, czy kwota zostanie pobrana w formie kredytu na zakup innego towaru.

  Konsument odpowiada wobec sprzedawcy jedynie za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło na skutek obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne ze względu na jego właściwości i charakter.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni od odstąpienia od umowy, w ten sam sposób wszystkie środki otrzymane od niego na podstawie umowy.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić konsumentowi otrzymanych środków, zanim konsument przekaże towar lub udowodni, że towar został wysłany Sprzedawcy.

  Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dołączenia do towaru prezentu lub innego rabatu promocyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa podarunkowa z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy kupna, umowa podarunkowa staje się nieskuteczne, a Konsument wraz ze zwracanym towarem ma obowiązek zwrócić związane z nim prezenty, w tym wszystko, czym się wzbogacił. W przypadku braku zwrotu wartości te będą rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie konsumenta. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania pieniężnego w wysokości zwykłej ceny.

   

  Wycofanie w ramach gwarancji satysfakcji

  Każdy zwrot towaru w terminie dłuższym niż dwa tygodnie, zwykle w ciągu 50-100 dni (zwany dalej „ Gwarancją satysfakcji ”) podlega niniejszym zasadom.

  Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na Stronie internetowej, tym samym niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi zgodę w formie tekstowej.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, jest on obowiązany wysłać lub przekazać otrzymany przez Sprzedawcę towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy, na swój koszt.

  Konsument powinien zwrócić towar kompletny, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, w miarę możliwości czysty, łącznie z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakiej towar otrzymał.

  Jeżeli Konsument zdecyduje się na odstąpienie od Gwarancji satysfakcji, zalecamy, aby w celu przyspieszenia realizacji odstąpienia dostarczyć towar na adres Sprzedawcy wraz z załączonym listem motywacyjnym zawierającym możliwą przyczynę odstąpienia od umowy sprzedaży (nie jest to warunek) z numerem dowodu zakupu i podanym numerem rachunku bankowego lub wskazaniem, czy kwota ta zostanie pobrana w formie kredytu na zakup innego towaru.

  Konsument odpowiada wobec sprzedawcy jedynie za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło na skutek obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne ze względu na jego charakter i cechy.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż trzydzieści dni roboczych od odstąpienia od umowy, w ten sam sposób wszystkie środki otrzymane od niego na podstawie umowy.

  Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić konsumentowi otrzymanych środków zanim konsument przekaże mu towar lub udowodni, że odesłał towar Sprzedawcy.

  Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dołączenia do towaru prezentu lub innego rabatu promocyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa podarunkowa z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy kupna, umowa podarunkowa staje się jest bezskuteczna, a konsument ma obowiązek zwrócić związane z nią prezenty wraz ze zwracanym towarem, w tym wszystko, w co został wzbogacony. W przypadku braku zwrotu wartości te będą rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie konsumenta. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania pieniężnego w wysokości zwykłej ceny.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Gwarancji satysfakcji w przypadku braku towaru i jego wyposażenia lub w przypadku uszkodzenia (upadek, uderzenie itp.) lub innego pogorszenia stanu towaru (np. modyfikacja towaru przez osoba niezatwierdzona przez sprzedawcę itp.) lub prawo do dochodzenia kosztów poniesionych na przywrócenie towaru do stanu pierwotnego. Ewentualne koszty te zostaną odliczone od ceny zakupu towaru, a także kosztów związanych z transakcją płatniczą oraz kosztów przesyłki i opakowania. Gwarancja satysfakcji nie obejmuje towaru kupowanego na raty oraz towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony (np. przejściówki na różne części ciała).

  Sprzedawca zwraca uwagę, że Warunkiem Gwarancji Satysfakcji jest zrealizowanie planu indywidualnego, o co kupujący może poprosić osoby kontaktowe podane w instrukcji obsługi lub poprzez wypełnienie i przesłanie przykładowego formularza planu indywidualnego na stronie internetowej. W przypadku nieskorzystania z tej opcji naliczana jest opłata za rezygnację w wysokości 40% ceny zakupu obowiązującej w momencie zakupu urządzenia.

  Odstąpienie w pozostałych przypadkach

  Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru, jeżeli nie może zwrócić towaru w stanie, w jakim ją otrzymał. to nie ma zastosowania

  1. jeżeli Kupujący używał towaru przed stwierdzeniem wady,
  2. jeżeli w wyniku oględzin towaru nastąpiła zmiana stanu, w celu wykrycia wady,
  3. jeżeli Kupujący nie spowodował niemożności zwrotu towaru w stanie niezmienionym poprzez działanie lub zaniechanie, lub
  4. jeżeli Kupujący sprzedał towar przed stwierdzeniem wady, zużył ją lub zmienił towar w trakcie normalnego używania; jeżeli stało się to tylko w części, Kupujący zwróci Sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić, i zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie do wysokości, w jakiej odniósł korzyść z używania towaru.

   

  Jeżeli Kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo odstąpienia od umowy.

  5. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

  Dane Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i wykorzystywane w celu realizacji Twojego zamówienia. W tych celach dane Kupującego mogą zostać także przekazane usługodawcy, sprzedaży ratalnej lub przewoźnikowi zapewniającemu dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres.

  Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna oraz wykorzystywanie ich do celów marketingowych sprzedającego (w szczególności do wysyłania wiadomości handlowych, telemarketingu), do czasu jego pisemne wyrażenie zgody na takie przetwarzanie. W tym przypadku za pisemne oświadczenie uważa się także formę elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania (poprzez wspomniany formularz kontaktowy, w tym prawo żądania wyjaśnień i usunięcia wadliwego stanu oraz inne uprawnienia do tych danych. Sprzedawca może także przetwarzać tzw. „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE w sprawie stosowania „cookies” lub podobnych narzędzi.

  Remarketing i inne narzędzia marketingowe

  Sprzedawca stosuje na tej stronie tzw. remarketing. Jest to sposób na ponowne dotarcie do klienta, który już raz odwiedził witrynę i umożliwienie mu ponownego obejrzenia reklamy z wykorzystaniem pliku zapisanego na jego komputerze. Reklama Sprzedawcy wyświetlana jest za pośrednictwem podmiotów trzecich, takich jak Google, na różnych stronach internetowych, może się zatem zdarzyć, że zobaczysz tę samą reklamę w więcej niż jednym miejscu.

  Umożliwiają to pliki zwane „cookies”, które są zapisywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania witryny. Cookie to niewielki plik przechowywany na komputerze użytkownika, w którym zapisywane są ustawienia i inne informacje używane na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z tej witryny, możesz to zrobić bezpośrednio na stronie Ustawienia Google Ads lub na tej stronie Reklamy sieciowe Inicjatywa .

  6. Godziny otwarcia

  Zamówienia za pośrednictwem sklepów internetowych Sprzedawcy: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

  7. Ceny

  Wszystkie ceny są cenami umownymi. Ceny w sklepie internetowym są zawsze aktualne. Ceny są ostateczne, tj. zawierają podatek VAT lub wszelkie inne podatki i opłaty, które Konsument musi zapłacić przy zakupie i nabyciu towaru, nie dotyczy to opłat za transport, opłat za dostawę oraz kosztów środków transportu komunikacja na odległość. Ceny promocyjne obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

  8. Zamawianie

  Kupujący otrzymuje realizację (towar lub usługę) po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena ta zostanie wskazana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

  Zamawiać można w następujący sposób:

  1. sklepy elektroniczne Sprzedawcy (zwane dalej „e-sklepem”);
  2. e-mailem
  3. przez telefon

   

  Sprzedawca zaleca Kupującemu składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego.

  9. Warunki płatności

  Sprzedawca akceptuje następujące warunki płatności:

  1. płatność gotówką przy zakupie,
  2. płatność z góry przelewem bankowym,
  3. płatność kartą płatniczą online za pośrednictwem portalu płatności internetowych,
  4. płatność przy odbiorze w momencie dostarczenia towaru (gotówkę odbiera od klienta przewoźnik)
  5. na raty (tylko jeśli kupujący spełnia warunki firmy prowadzącej sprzedaż ratalną wymienione na tej stronie lub na stronie dostawcy),
  6. płatność poprzez PayPal

  Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitej zapłaty i odbioru, jednakże ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru przez Kupującego.

  10. Warunki dostawy

  Towar może zostać wysłany do kupującego wybraną firmą transportową. Warunkiem dostawy w drugim lub trzecim dniu roboczym jest otrzymanie zamówienia do godziny 12:00. Zamówienia otrzymane po tym czasie będą realizowane jeszcze przez 1 dzień roboczy.

  Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki (ilość paczek, stan taśmy, uszkodzenie opakowania) u przewoźnika niezwłocznie po dostawie, zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki niezgodnej z umową kupna ze względu na to, że przesyłka jest np. niekompletna lub uszkodzona. Jeżeli Kupujący przejmuje od przewoźnika uszkodzoną w ten sposób przesyłkę, konieczne jest opisanie szkody w protokole przekazania przewoźnika.

  Przesyłkę niekompletną lub uszkodzoną należy niezwłocznie odesłać do Sprzedającego, spisać z przewoźnikiem protokół szkody i bez zbędnej zwłoki przesłać Sprzedającemu e-mailem lub pocztą. Dodatkowa reklamacja z tytułu niekompletności lub zewnętrznych uszkodzeń przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji towaru, daje natomiast Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie stanowi to naruszenia umowy kupna.

  11. Warunki gwarancji

  Okres gwarancji na towar wynosi co najmniej 24 miesiące. Dowód zakupu służy zazwyczaj jako karta gwarancyjna. Dożywotnia gwarancja na Towar (produkt) oznacza gwarancję udzielaną na cały normalny okres użytkowania zakupionego Towaru (produktu). Dożywotnie wsparcie Towaru (produktu) oznacza wsparcie e-mailowe lub telefoniczne Sprzedawcy ważne przez cały okres gwarancji produktu, przy czym wszelkie koszty takiej komunikacji (rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący.

  12. Postanowienia końcowe

  Niniejsze Ogólne Warunki wraz z ich częściami obowiązują od dnia 23 października 2023 roku i anulują poprzednią wersję Regulaminu wraz z ich częściami, które dostępne są w formie elektronicznej na niniejszej stronie internetowej.